Participació

Volem saber què en pensa la ciutadania

L’opinió dels viatgers és clau per millorar la mobilitat del nostre territori. Per això hem posat especial èmfasi en la participació ciutadana, ja que són els usuaris de tota la xarxa de transport els qui, manifestant les seves inquietuds respecte a la mobilitat, donen peu a les noves accions de millora.

A banda dels diferents comitès tècnics i territorials que s’han creat, des de l’ATM hem volgut rebre aportacions de tota la ciutadania, mitjançant els canals següents:

Jornades tècniques

Una de les mesures que més utilitzem per afavorir la participació ciutadana són les jornades tècniques, on es dona informació sobre l’evolució dels treballs i s’expliquen els mecanismes participatius. Amb aquestes jornades obertes a tothom s’han creat moments per a la reflexió i el debat.

Enquesta en línia

Per a tots aquells que no van poder assistir a les jornades presencials, vam preparar aquest ràpida enquesta d’opinió:

Mapa participatiu

El mapa participatiu ha estat una eina en línia on el públic en general ha pogut fer les seves aportacions i comentaris de manera geolocalitzada i categoritzada, és a dir, associant-hi la posició dins del territori del SIMMB i identificant l’àmbit sobre el qual es fa el comentari:

  • Salut i qualitat de l’aire
  • Transport públic
  • Transport privat
  • Activitat econòmica i mobilitat
  • Mobilitat activa

RESULTATS DEL MAPA PARTICIPATIU

En total s’han recollit 72 aportacions dels diversos àmbits, essent el transport públic el que ha rebut més comentaris i propostes.

El conjunt d’aportacions s’ha fet arribar a l’equip redactor per tal de que siguin valorades i tingudes en compte en els treballs de diagnosi.

Participació exprés

Hem anat publicant cada mes enquestes ràpida sobre diferents temes d’actualitat que tenen relació amb la mobilitat.

Gràcies a tots i totes per la vostra participació!

Bústia ciutadana

Vam habilitar aquesta bústia perquè la ciutadania ens pogués fer arribar directament els seus suggeriments o consultes sobre mobilitat:

*És obligatori omplir aquest camp

Avís legal: Informació sobre protecció de dades
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) com a Responsable del Tractament l’informa que la dada «adreça de correu electrònic», de caràcter personal, serà tractada per gestionar el correu electrònic i atendre la seva petició, legitimats pel consentiment que vostè ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres. Les seves dades no seran cedides a tercers, tret que es determini per llei.

En el cas que ho desitgi, vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades, així com retirar el seu consentiment adreçant-se per escrit a l’Autoritat del Transport Metropolità amb domicili al carrer Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona o bé al correu electrònic: atm@atm.cat, i indicant “Ref. Dades-ATM”.

He llegit les condicions i les accepto.