Doble convocatòria per a recollir propostes pel nou pdM

By pdmobilitat.cat 2 anys ago
Home  /  Actualitat  /  Doble convocatòria per a recollir propostes pel nou pdM

Encarant la recta final per a l’aprovació inicial del nou Pla Director de Mobilitat 2020‒2025 (pdM), el 19 de juny l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va convocar dues sessions participatives dedicades a formular propostes en relació als 10 eixos que es plantegen per al nou pdM.

Es va decidir fer la participació dividida en dos sessions per a poder tractar tots els eixos i recollir el màxim de propostes. Així, la primera de les dues sessions es va dedicar a aspectes de governança i planificació, canvi modal, salut i sostenibilitat, i centres generadors de mobilitat; mentre que la segona es va centrar en les xarxes dels diferents mitjans de transport, dels serveis de transport públic (ferrocarril i autobús), i en la logística i la distribució urbana de mercaderies (DUM).

En aquesta ocasió, les sessions es van traslladar a l’Espai Provença de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), un espai adequat per acollir a tots els assistents, que van estar convocats novament entre els agents participants en les jornades organitzades els darrers mesos.  A totes dues sessions es van presentar els eixos estratègics que es plantegen pel nou pdM i que són els següents:

 • Governança, planificació i digitalització de la mobilitat
 • Eines per a una mobilitat saludable
 • Xarxes de mobilitat accessibles i segures
 • Servei de transport públic inclusiu i de qualitat
 • Altres formes de mobilitat responsables i eficients
 • Nova gestió de la DUM i la logística
 • Accés sostenible a les zones d’activitat econòmica i pols de mobilitat
 • Transició energètica i economia circular
 • Eines per la millora contínua de la mobilitat
 • Innovació de la mobilitat

La dinàmica participativa que es va seguir en aquestes dues sessions consistia en un primer exercici individual per identificar aquelles consideracions a tenir en compte dels 4 aspectes transversals del pdM ‒salut, gènere, temes socials i innovació‒ en el moment de desenvolupar cadascun dels eixos. A continuació, es va realitzar un treball en grup per definir accions i mesures concretes per a cada eix recollint les aportacions realitzades en la reflexió individual. Detallem les principals propostes sorgides al llarg de la jornada:

Sessió 1: Aspectes de governança i planificació, canvi modal, salut i sostenibilitat, i centres generadors de mobilitat.

EA0: Governança, planificació i digitalització de la mobilitat

Es va parlar de la necessitat d’harmonitzar els diferents plans i trobar punts de confluència entre ells, a més de garantir l’assoliment dels seus objectius.

EA1: Eines per a una mobilitat saludable

En aquest eix es va destacar l’impacte sobre la salut en la presa de decisions, saber com s’han de fer campanyes de sensibilització i l’impacte que tenen, considerar el peatge urbà a l’àmbit metropolità, i fer accions dissuasòries per evitar l’ús del vehicle privat.

EA6: Accés sostenible a les zones d’activitat econòmica i pols de mobilitat 

Es va proposar incentivar el transport públic, la intermodalitat i la mobilitat activa, a més de fomentar els plans de mobilitat d’empresa que permeten flexibilitat horària I teletreball.

EA7 Transició energètica i economia circular

Per aquest eix es va considerar necessari analitzar millor l’impacte de l’ecommerce en la DUM i el trànsit urbà. També es va parlar de fomentar el canvi de vehicles amb energies alternatives, dins una política de transició energètica, on s’ha de tenir en compte els problemes derivats del subministrament als vehicles elèctrics.

EA8 Eines per la millora contínua de la mobilitat

Educar per fomentar la mobilitat sostenible i comunicar millor a l’opinió pública els beneficis de la mobilitat sostenible van ser les propostes d’aquest eix.

EA9: Innovació

Un eix del que van sorgir nombroses propostes com difondre les aplicacions inclusives de MaaS (mobilitat com un servei), fomentar aplicacions accessibles i fàcils de fer servir per la majoria de les persones (incloses les d’edat més avançada), potenciar itineraris més segurs per a desplaçaments en zones menys poblades, impulsar la gestió semafòrica amb criteris d’eficiència energètica, fer un seguiment proper dels projectes pilot de vehicles autònoms o establir un marc legal adequat per aquests vehicles.

Sessió 2: Aspectes de xarxes dels diferents mitjans de transport, serveis de transport públic (ferrocarril i autobús), logística i distribució urbana de mercaderies (DUM).

EA0: Governança, planificació i digitalització de la mobilitat

Els assistents a la segona sessió van destacar la importància d’establir mesures amb dotació pressupostària per poder executar‒les, i tancar un compromís polític i el consens de les administracions per al desenvolupament de les mesures. A més d’establir una regulació per a la gestió del open data i les dades i unificar els criteris per evitar diferències entre municipis.

EA2: Xarxes de mobilitat accessibles i segures

En aquest eix es va proposar la necessitat de formació en noves tecnologies pels col·lectius que no en tenen accés, completar la cadena d’accessibilitat i facilitar la integració de les dades a tots els operadors, i focalitzar la atenció en les persones (seguretat de la dona, gent gran, persones de mobilitat reduïda ‒PMR‒, etc.).

EA3: Servei de transport públic, inclusiu i de qualitat

Es va proposar un increment de l’oferta de transport públic i de la seva velocitat comercial, la necessitat de millorar el finançament del transport públic, desenvolupant la llei corresponent, i trencar amb la planificació centrada només en Barcelona.

EA4: Altres formes de mobilitat responsables i eficients

Els assistents van proposar generar un protocol de bones practiques amb perspectiva de les PMR, definir una nova jerarquia de vies que segreguin els modes de manera segura (per exemple, per evitar la invasió de la vorera per patinets i altres ginys) i protegir el vianant per garantir una mobilitat segura i accessible. En aquest sentit, també van proposar homogeneïtzar les ordenances municipals i els criteris a seguir per als ginys de mobilitat personal, i elaborar un manual de bones practiques per establir les directrius de mobilitat municipal.

EA5: Nova gestió de la DUM i la logística

Per aquest eix es va posar de manifest la necessitat de regular la gestió de zones de càrrega i descàrrega, fer planejament urbanístic amb reserves de sòl per als hubs logístics amb bona connectivitat de transport públic, fomentar la recollida en punts de distribució per afavorir el comerç, i regular millor ‒més que eliminar‒ les zones de càrrega i descàrrega, necessàries per al petit comerç i també per a la distribució de paqueteria de darrera milla.

EA9: Innovació

Finalment, per aquest eix els assistents volien aprofitar la connectivitat per a treballar la informació en temps real, ajudar a les empreses a digitalitzar-se per fomentar el open data i compartir dades; sense oblidar la bretxa digital, especialment del telèfon, en certs col·lectius.

A mode de resum, els debats posteriors realitzats en plenari a la part final de les dues sessions van destacar els punts següents com a més rellevants:

 • La necessitat d’un compromís polític i un consens entre les administracions per al desenvolupament de les mesures necessàries per a la mobilitat futura.
 • El foment dels plans de desplaçaments d’empresa (PDE), especialment als polígons i centres generadors de mobilitat.
 • L’ús d’aplicacions i la innovació digital per afavorir la mobilitat, que han de ser accessibles per a tots els col·lectius.
 • Cal garantir l’accessibilitat a tota la cadena de transport.
 • Generar protocols de bones pràctiques i directives per a la gestió de les noves formes de mobilitat.
Categories:
  Actualitat, News
Aquesta publicació s'ha compartit 0 vegades
 100
About

 pdmobilitat.cat

  (51 articles)